Nhà nước có hiến pháp, có luật pháp và các văn bản dưới luật. Đoàn thể xã hội có điều lệ. Làng xã có hương ước và họ hàng cũng có quy tắc, luật định nhất định gọi là TỘC ƯỚC

TỘC ƯỚC LÀ GÌ

Tộc ước là luật lệ của dòng họ được biên soạn trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương, do toàn bộ họ nhất trí thông qua. Mọi thành viên trong dòng họ đều có trách nhiệm tuân theo và thi hành.

nguồn sưu tầm

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemquanlygiapha, toc uoc