GIA PHẢ

GIA PHẢ

GIA PHẢ, GHI NHẬN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC Gia phả là tập sách ghi những biến chuyển của một gia đình. Một tộc họ được trường tồn qua hàng nhiều trăm năm sẽ có nhièu chi nhánh họ. Bởi vì mỗi thế hệ xưa. Mỗi đời sinh nhiều con, mỗi người con lập ra một Chi nhánh khi nối...
TỘC PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN CHỦNG HỌ

TỘC PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN CHỦNG HỌ

Từ hơn 300 năm trước, Nguyên Phước Tộc chia ra nhiều đơn vị, không phải tính theo đời mà theo từng hệ (Chúa và Vua). Mỗi hệ là một nhánh họ lớn. Hệ chia ra phòng, rồi chi phái. Có rất nhiều Gia Phả được hình thành theo từng hệ, phòng này. Nhiều  Phả ghi rõ nguồn...