GIA PHẢ

GIA PHẢ

GIA PHẢ, GHI NHẬN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC Gia phả là tập sách ghi những biến chuyển của một gia đình. Một tộc họ được trường tồn qua hàng nhiều trăm năm sẽ có nhièu chi nhánh họ. Bởi vì mỗi thế hệ xưa. Mỗi đời sinh nhiều con, mỗi người con lập ra một Chi nhánh khi nối...
TỘC PHẢ, GIA PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN

TỘC PHẢ, GIA PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN

Tộc phả là gì? Gia phả (hay gia phổ) là cuốn sách ghi chép lại lịch sử các thế hệ của một gia đình hay họ tộc. ùy quy mô và cách viết, Gia phả còn được gọi là Tộc phả (Tộc phổ), Phả ký, Phả chí, Phả hệ, Phả truyền. Các nhà tông thất còn gọi gia phả của vương triều,...