Site icon Gia phả Đại Việt – Dịch vụ gia phả trọn gói

KHÍ LÀ GÌ?

25171414 khi la gi tong quan ve khi trong phong thuy 3 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt

Khí là gì? Khí nương theo gió (phong) và tụ ở nước (thủy).

Khí luôn vận động biến chuyển không ngừng.

Khí có nhiều nghĩa:

Khí là gì? Khí nương theo gió (phong) và tụ ở nước (thủy).

Tóm lại, KHÍ là một dạng năng lượng hợp nhất, bao gồm toàn bộ, lan tỏa và là phần cốt yếu của thiên, địa và nhân, vừa mang tính vật chất, vừa mang tính siêu hình. Hiểu một cách đơn giản hơn, KHÍ là chất liệu của vạn vật,là cái ẩn giấu sau vạn vật. chất liệu đó là linh hồn, là cái cốt lõi để thổi vào đó một nguồn sống mãnh liệt.

Vậy khí là gì? KHÍ là một dạng năng lượng hợp nhất

Nguồn sách Phong thuỷ thực hành

Để hiểu thêm khí là gì, vui lòng xem thêm về Nhân KhíSinh Khí

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả. Bên cạnh đó Phần mềm quản lý gia phả cũng là một sản phẩm dễ sử dụng.

Exit mobile version