Khí nương theo gió (phong) và tụ ở nước (thủy).

Khí luôn vận động biến chuyển không ngừng.

Khí có nhiều nghĩa:

  • Là ngọn nguồn của sự sống là tinh tuy, là linh hồn làm nền tảng cho vạn vật.
  • Là không Khí mà chúng ta thở.
  • Là từ trường trái đất, là bức xạ vũ trụ và ánh sáng mặt trời là gió, nước,…

Tóm lại, KHÍ là một dạng năng lượng hợp nhất, bao gồm toàn bộ, lan tỏa và là phần cốt yếu của thiên, địa và nhân, vừa mang tính vật chất, vừa mang tính siêu hình. Hiểu một cách đơn giản hơn, KHÍ là chất liệu của vạn vật,là cái ẩn giấu sau vạn vật. chất liệu đó là linh hồn, là cái cốt lõi để thổi vào đó một nguồn sống mãnh liệt.

Nguồn sách Phong thuỷ thực hành