QUAN ĐIỂM VỀ THỜ PHỤC TỔ TIÊN.

QUAN ĐIỂM VỀ THỜ PHỤC TỔ TIÊN.

Tổ tiên sinh ra ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ ra mình. Người con hiếu thảo phải biết ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Và đã hiếu với cha mẹ phải hiếu với ông bà tổ tiên tức là nguồn gốc của mình. Lúc ông bà, cha mẹ còn sống, con cháu phải phụng dưỡng, phải tuần...