LUẬT TƯƠNG THÂN

Thân là gần gũi, thân thuộc, gắn bó thân thiết với nhau. Kim thân với Thổ (chính quyền gắn bó với nông dân). Thổ thân với Hòa (nông dân gắn bó với trí thức). Hỏa thân với Mộc (trí thức gắn bó với nhà máy). Mộc thân với Thủy (Nhà máy gắn bó với thương nhân). Thủy thần với Kim (thương nhân gắn bó với chính quyền). Trong các mối quan hệ khác, những người có mệnh tương thân với nhau thì có thể kết hợp với nhau để hợp tác, làm việc…

LUẬT TƯƠNG CỤ:

Cụ là nể nang, sợ, ngại. Kim cụ Hỏa (chính quyền nể trí thức). Hòa cụ Thủy (trí thức nể dân buôn). Thủy cụ Thổ (dân buôn nể nông dân). Thổ cụ Mộc (nông dân nể nhà máy). Mộc cụ Kim (nhà máy nể chính quyền). Như vậy, trong xã hội, tương quan về ngũ hành, chúng ta thấy rằng không ai ở trên ai tuyệt đối, không ai ở dưới ai tuyệt đối. Các tầng lớp, giai cấp, tất cả các giới kẻ sang người hèn đều phụ thuộc lẫn nhau trong mối tương quan này. Do đó 2 hệ thống tương sinh và tương khắc không tồn tại đơn độc, biệt lập. Trong tương khắc đã có ngụ ý tương sinh và ngược lại, để vạn vật cùng tồn tại và phát triển. Vũ trụ không thể có sinh mà không có khắc, không thể có khắc mà không có sinh. Không có sinh thì vạn vật không nảy nở, không có khắc thì sự phát triển quá độ sẽ có hại.

NGŨ HÀNH VỚI THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Học thuyết Ngũ Hành mang tính triết học và khái quát rất lớn bao trùm mọi sự vật hiện tượng và vận động trong vũ trụ, nó là nền tảng cơ bản của tất cả các môn khoa học Thần bí ứng dụng như Y học, Dịch Học, Bát Tụ, Tướng Pháp, Tử Vi, Phong Thuỷ Tất cả các cơ chế suy luận đều lấy quy luật của học thuyết Ngũ Hành làm tiền đề. Bởi Ngũ Hành liên hệ phản ảnh bốn mùa, phản ảnh màu sắc, phương vị vận động… Con người cũng là một vũ trụ thu nhỏ nên trong con người cũng được chia theo Ngũ Hành tương ứng với các bộ phận và Hành động.

NGŨ HÀNH VỚI XÃ HỘI

Trong xã hội Ngũ hành tượng trưng cho năm CHÍNH GIỚI: – Nông là Thổ – phi nông bất ổn, thiếu nông nghiệp thì xã hội không ổn định được. Công là Mộc – phi công bất phú, thiếu công nghiệp không giàu. Binh là Kim – phi binh thất quốc, thiếu quân đội thì mất nước. Thương là Thủy – phi thương bất hoạt, thiếu thương nghiệp thì hàng hóa làm sao mà lưu thông được. – Trí là Hỏa – phi trí bất hưng, thiếu trí thức thì đất nước làm sao mà hưng thịnh được.