HƯỚNG DẪN XUẤT PHẢ ĐỒ THEO CHI/NHÁNH

HƯỚNG DẪN XUẤT PHẢ ĐỒ THEO CHI/NHÁNH

Làm thế nào xuất phả đồ ? Trường hợp có ít thành viên, phả đồ có kích thước vừa với vị trị treo ở nhà nhờ người dùng có thể xuất phả đồ chung tất cả và mang ra cửa hàng photo để in. Trường hợp có nhiều thành viên, kích thước phả đồ sẽ to tương ứng số lượng thành viên,...