TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

Có mấy vấn đề cần lưu trong Tộc Phả, Gia Phả xưa: Tính cách quan trọng: Ở mỗi đời, người xưa chú trọng đến công danh, cách ăn ở trong xã hội, các tên và mồ mả. Tất cả đều phải được ghi đầy đủ.Công danh: Nếu rõ công danh sự nghiệp, đức độ.Cách ăn ở: Kể lại tất cả những...