2 CÁCH THÊM QUAN HỆ – THÊM VỢ/ CHỒNG

2 CÁCH THÊM QUAN HỆ – THÊM VỢ/ CHỒNG

Thêm quan hệ Vợ/ Chồng cho thành viên trong dòng họ Tại Gia phả Đại Việt có thể thêm vợ/chồng tại các màn hình. Màn hình tại chức năng “Phả đồ dòng họ”/ XÂY DỰNG PHẢ HỆ Cách 1: Thêm Vợ/Chồng trực tiếp trên màn hình làm việc. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CHÍNH Để thêm...