NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TRA CỨU TỘC HỌ

NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TRA CỨU TỘC HỌ

Tạm thời người ta có thể áp dụng nguyên tắc kể sau cho việc tra cứu Tộc Họ: Tra cứu Căn cứ vào sự liệu: Để trích ghi ra những Tộc họ đã cầm quyền, lập triều đại trong lịch sử. cũng do sự liệu, người ta còn ghi nhận thêm những vọng tộc xuyên qua công đức, tên tuổi của...