Hệ thống tên gọi trong gia phả

Gia phả Đại Việt giúp các dòng họp làm gia phả thông minh tiện lợi
Gia phả Đại Việt giúp các dòng họp làm gia phả thông minh tiện lợi

– Dòng họ: Là các thế hệ nối tiếp nhau nhiều đời, có cùng chung một nguồn gốc tổ tiên.- Chi họ: Là do ông Thủy tổ họ sinh ra và phân chia lần đầu thành các Chi họ (Tuy nhiên, các Chi họ có thể phân chia từ đời thứ hai, hoặc đời tiếp theo mới phân chia).

– Phái: Là từ các Chi họ tiếp tục phân chia ra thành nhiều phái. Có thể xem ông đầu phái họ là đời thứ 3 của dòng họ. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phái được phân chia từ đời thứ 3, mà có thể đời thứ 4, hoặc đời tiếp theo mới phân phái.

– Cành: Mỗi phái lại phân chia ra nhiều cành. Như vậy, con, cháu, chắt…của ông đầu phái là Thủy tổ của mỗi cành họ.

– Nhánh: Là từ cành họ được phân chia ra nhiều nhánh, mỗi nhánh họ đều có nguồn gốc từ một cành, và mỗi cành đều có nhiều nhánh.

– Chi nhánh: Là từ mỗi nhánh, tiếp tục phân chia ra nhiều chi nhánh; Và còn tiếp tục phân chia thành nhiều nhóm, có nơi còn gọi là dài.

Các khái niệm chi phía cành nhánh giúp kết nối gia phả
CHI, NHÁNH, PHÁI, CÀNH TRONG GIA PHẢ 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

Như vậy, khái niệm Dòng họChi họpháicànhnhánhchi nhánh là thống nhất từ một nguồn gốc do ông Thủy tổ họ sinh ra và là đầu mối của các thế hệ trong một họ thống nhất.

Ảnh: Gia Phả Đại Việt

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả. Bên cạnh đó Phần mềm quản lý gia phả cũng là một sản phẩm dễ sử dụng.

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemquanlygiapha