THANH ĐIỀU CHỈNH PHẢ ĐỔ

VIDEO HƯỚNG DẪN

Các chức năng trong bảng điều kiển

1 Room (phóng to/ thu nhỏ):

Chọn chức năng 1/ chọn một điểm mong muốn phóng to/ thu nhỏ/ di chuyển chuột giữa là có thể phóng to/ thu nhỏ điểm trên phả đồ.

2 Các loại thẻ của từng thành viên hiển thị trong phả đồ:

Thẻ dọc, thẻ ngang, thẻ rút gọn…..

3 Phả đồ hiển thị trên màn hình làm việc với tỉ lệ phần trăm

4 Thiết lập phả đồ vừa với màn hình làm việc

5 Tối ưu kích thước chiều ngang của phả đồ

6 Cụ tổ trong phả đồ

7 Căn giữa phả đồ trong khổ giấy

8 Cây cơ bản

9 Cây mở rộng

10 Cây ghép