Khi nhập thông tin các thành viên trong Gia phả. Phần mềm tự động xây dựng phả hệ. Nhưng để có một phả hệ đẹp, thu gọn và tiết kiệm giấy nên cần thêm chức năng tối ưu kích thước. Hiện tại phần mềm đã bổ sung thêm 02 chức năng là CÂY TỐI ƯU CHIỀU NGANG và CÂY TỐI ƯU CHIỀU NGANG CÂN BẰNG.

Video hướng dẫn

CÂY TỐI ƯU KÍCH THƯỚC CHIỀU NGANG

Trên tap điều chỉnh chọn chức năng cây tối ưu chiều ngang. Phần mềm sẽ tự động căn chỉnh.

CÂY TỐI ƯU CHIỀU NGANG CÂN BẰNG

Trên tap điều chỉnh chọn chức năng cây tối ưu chiều ngang cân bằng. Phần mềm sẽ tự động căn chỉnh.

Sự khách nhau giữa 02 cây tối ưu

ƯU ĐIỂM CỦA CHỨC NĂNG TỐI ƯU KÍCH THƯỚC

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet